Google Linkedin YouTube
uznanie dlugu

Uchybienie przez dłużnika terminowi uregulowania należności z tytułu zawartej umowy (np. sprzedaży) jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia. Bywa, iż  taki nierzetelny kontrahent próbuje uniknąć konieczności zapłaty za  towar lub świadczone usługi i nie uznaje istniejącego długu. Sytuację wierzyciela pogarsza fakt braku dostatecznych dowodów zawarcia i wykonania umowy oraz zbliżający się termin przedawnienia wierzytelności, co czyni ją praktycznie straconą. Co wierzyciel w tej sytuacji powinien zrobić?

Czym jest uznanie długu?

To oświadczenie dłużnika – przyznanie istnienia obowiązku uregulowania zobowiązania wobec wierzyciela lub podjęcie przez niego czynności,  świadczących o chęci zapłaty długu. Ważne, aby roszczenie zostało uznane przed upływem terminu przedawnienia, wtedy zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 2 k.c. bieg przedawnienia roszczenia zostaje przerwany.

Jak dłużnik może uznać dług?

Istnieją dwa rodzaje uznania długu. Podobnie jak sama umowa może być dokonane zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej np. w trakcie rozmowy telefonicznej. Ze względów dowodowych znacznie korzystniejsze dla wierzyciela jest oświadczenie pisemne.

  • Uznanie właściwe – umowa zawarta pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, z której treści wynika wola zaspokojenia roszczenia (oświadczenie woli) lub przyznanie jego istnienia (oświadczenie wiedzy). Dokument powinien zawierać kwotę roszczenia oraz wskazywać termin płatności.
  • Uznanie właściwe – oświadczenie dłużnika. z którego treści wynika wola zaspokojenia roszczenia (oświadczenie woli) lub przyznanie jego istnienia (oświadczenie wiedzy). Dokument powinien zawierać dokładne oznaczenie roszczenie oraz wskazywać termin jego płatności.
  • Uznanie niewłaściwe – zachowanie dłużnika, z którego wynika świadomość (oświadczenie wiedzy) istnienia zadłużenia i obowiązku jego uregulowania. Przykładowo, jeśli dłużnik prosi o rozłożenie zobowiązania na raty lub o umorzenie odsetek to czynność ta jest traktowana jako niewłaściwe uznanie długu. Za takie uznanie można też przyjąć częściową wpłatę na poczet danego zobowiązania.

Gdzie korzyść z uznania długu?

Uznanie zobowiązania przez dłużnika skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia (art. 123 § 1 pkt. 2 k.c.) Jest to istotne zwłaszcza przy umowie sprzedaży lub umowie o dzieło, gdzie termin przedawnienia jest dość krótki i wynosi 2 lata (art. 554 k.c.). Zgodnie z treścią art. 124 § 1 k.c. po każdym przerwanym przedawnieniu, jego bieg rozpoczyna się na nowo. Jeśli jednak  przedawnienie zostaje przerwane przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone (art. 124 §2 k.c.).

Nadto pisemne uznanie długu umożliwia  uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nawet nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w takim trybie pozwala wystąpić do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Warto podkreślić iż uzyskanie takiego nakazu jest tańsze – opłata wynosi nie 5%, a jedynie 1,25% wartości przedmiotu sporu.

Podsumowując: uznanie zobowiązania (zwłaszcza pisemne), pozwala wierzycielowi szybciej i mniejszym kosztem egzekwować należności. W sytuacji przedawnienia wierzytelności, takie uznanie daje wierzycielowi nową szansę na odzyskanie długu, który jako przedawniony w zasadzie był „nieściągalny”.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór uznania zobowiązania, w formie wniosku o rozłożenie spłaty w zobowiązania na raty.

Długów, 2019-03-15

Prośba o rozłożenie spłaty długu na raty

Ja, niżej podpisany Adam Nowak, upoważniony do reprezentowania i składania oświadczeń woli  w imieniu przedsiębiorstwa:
PRZYKŁAD SA ul. Nowa 10, 11-111  Długów, NIP 555-123-04-05

potwierdzam istnienie wymagalnego i bezspornego zobowiązania wobec:

ABC spółka z o.o ul. Stara 5, 31-231 Kraków

w kwocie: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), z tytułu sprzedaży towarów,

udokumentowanej fakturą numer 56/F/VAT/2019, z datą wymagalności na dzień 2019-02-01

i zwracam się z prośbą o rozłożenie spłaty na 5 rat:

2000 zł,  do dnia  15 marca 2019 r.

1000 zł,  do dnia 15 maja 2019 r.

1000 zł,  do dnia 15 czerwca 2019 r.

1000 zł, do dnia  15 lipca 2019 r

Odsetki z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych,  do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Pieczęć firmowa, czytelny podpis.

O autorze

Tadeusz Broś

Dyrektor operacyjny działu windykacji. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Controling i Finanse Przedsiębiorstw. Nadzoruje Departament Windykacji - zespół analityków, windykatorów biurowych oraz negocjatorów terenowych. Odpowiada za tworzenie i doskonalenie procedur windykacji stosowanych w EULEO oraz opracowuje procedury szkoleniowe dla Departamentu Windykacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu trudnych negocjacji, bezpieczeństwa w zarządzaniu należnościami, pozyskiwania informacji, zabezpieczania wierzytelności i windykacji. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się psychologią. Jako były sportowiec stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k