Google Linkedin YouTube
10044592

Ostatni wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący naliczania przez wierzyciela rekompensaty w kwocie 40 euro za nieterminową zapłatę faktur potwierdza zasadniczo pogląd wyrażony we wcześniejszej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2015 roku (sygn. akt: III CZP 94/15) dotyczący zasad, na jakich wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty w/w kwoty oraz możliwości zastosowania art. 5 k.c. do oceny konkretnej sytuacji.

2015.03.13

Skomplikowane, kosztowne, opłacalne tylko dla dużych firm – w ten sposób zarządzanie należnościami wciąż postrzega wielu przedsiębiorców działających w sektorze MSP. W rzeczywistości jednak, niezależnie od rozmiaru i skali działania firmy, przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg darmowych i łatwych w obsłudze narzędzi do samodzielnego zarządzania należnościami. Na łamach Akademii Rozważnej Firmy rozpoczynamy serię wpisów, w których przedstawimy te narzędzia i przybliżymy ich możliwości.

odwrócony vat w budownictwie

 

Odwrócony VAT jest jednym z instrumentów, którego celem jest ograniczenie wyłudzeń tego podatku, dopuszczonym dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28.11.2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r.z późń. zm.). Zakłada on przerzucenie ciężaru rozliczenia podatku należnego i naliczonego na nabywcę towarów lub usług. Stanowi on zatem odstępstwo od generalnej zasady, iż podmiotem zobowiązanym do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k