Google Linkedin YouTube

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem wprowadzenia tej instytucji było zwiększenie pewności obrotu prawnego i zdyscyplinowanie jego uczestników, aby zbyt długu nie czekali z podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kwot. Co zatem można zrobić, jeżeli upłynie określony w ustawie termin przedawnienia naszej wierzytelności wynikającej z umowy lub wyroku Sądu, a dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązania?

Może się wydawać, że moralność płatniczą da się określić prostym, zero – jedynkowym systemem. Albo się ją posiada, albo nie. Albo traktuje się ustalenia z kontrahentami poważnie, albo nie. W rzeczywistości jednak sprawa się komplikuje. Na potrzeby oceny ryzyka przyjęto tzw. wskaźnik moralności płatniczej PMI mieszczący się w skali 100 punktów, ale i on nie jest wystarczający wobec niezliczonej ilości postaw i wariacji na temat tego, czym jest moralność płatnicza.

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności inwestora za należności podwykonawców. Zmianie uległa w szczególności procedura zgłaszania podwykonawców, doprecyzowane zostały zasady zgłaszania sprzeciwu oraz wprowadzono ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora. 

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k