Google Linkedin YouTube

Z dniem 21 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadziła ona znaczne podwyżki opłat sądowych. Od tego dnia prowadzenie spraw sądowych jest zatem znacznie droższe niż było dotychczas.

Podwyżka dotyczy przede wszystkim spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł.

Przed nowelizacją wysokość opłat przedstawiała się następująco:

Wysokość opłat do dnia 20 sierpnia 2019 roku
Wartość spornego roszczenia Wysokość opłaty
do 2.000,00 zł 30,00 zł
2.001,00 zł – 5.000,00 zł 100,00 zł
5.001,00 zł – 7.500,00 zł 250,00 zł
7.500,00 zł – 20.000,00 zł 300,00 zł

Dodatkowo w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty Sąd zwracał 3/4 z w/w opłaty.

Obecnie wartość opłat przedstawia się następująco:

Wysokość opłat od dnia 21 sierpnia 2019 roku
Wartość spornego roszczenia Wysokość opłaty
do 500,00 zł 30,00 zł
501,00 zł – 1.500,00 zł 100,00 zł
1.501,00 zł – 4.000,00 zł 200,00 zł
4.001,00 zł – 7.500,00 zł 400,00 zł
7.501,00 zł – 10.000,00 zł 500,00 zł
10.001,00 zł – 15.000,00 zł 750,00 zł
15.001.00 zł – 20.000,00 zł 1.000,00 zł

Jednocześnie ustawodawca usunął z ustawy przepis, na podstawie którego po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty Sąd zwracał 3/4 opłaty. Obecnie zatem cała opłata zasądzana jest na nakazie zapłaty i w całości należy ją egzekwować od dłużnika.

Skala podwyżki jest ogromna i najbardziej dotknie ona wierzycieli, których należność wynosi pomiędzy 15.000,00 zł a 20.000,00 zł. Do dnia 20 sierpnia 2019 roku opłata sądowa w tych sprawach, uwzględniając zwrot 3/4 opłaty po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, wynosiła 75,00 zł. Obecnie wierzyciele ci muszą tytułem opłaty uiścić kwotę 1.000,00 zł i nie mogą liczyć na żaden zwrot z Sądu. Całość opłaty będą musieli egzekwować od dłużnika. Jest więc to podwyżka o ponad 1200%! Taki wzrost spowoduje zatem, iż wielu wierzycieli zrezygnuje z sądowego dochodzenia swoich praw.

Podwyżka dotkliwa będzie nie tylko dla wierzycieli, ale także dla dłużników. Zobowiązani oni będą bowiem do zwrotu wierzycielom tych podwyższonych opłat, które wierzyciele zapłacili do Sądu wszczynając postępowanie sądowe. Wierzycielom będzie zatem jeszcze trudniej odzyskać swoje należności w całości, a dłużnicy popadać będą w jeszcze większe zadłużenie.

W przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 20.000,00 zł wysokość opłaty pozostaje bez zmian – 5% wartości przedmiotu sporu. Jednak i w tych przypadkach Sąd nie będzie zwracał 3/4 opłaty i całość uiszczonej opłaty wierzyciel będzie musiał egzekwować od dłużnika.

Jedyne sytuacje, gdzie opłata od pozwu została utrzymana na poziomie obowiązującym przed 21 sierpnia 2019 roku i nadal wynosi 1/4 opłaty dotyczą pozwów w postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Tylko w tych sprawach powód może wciąż liczyć na mniejszą opłatę.

Wzrosła również wysokość opłat kancelaryjnych. Do dnia 20 sierpnia 2019 roku opłaty te wynosiły 6,00 zł za odpis dokumentu z akt i 1,00 zł za jego kserokopię. Obecnie za odpis pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za każde rozpoczęte 10 stron, a za kserokopię 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron. Oznacza to, iż opłatę w kwocie 20,00 zł należy uiścić także w sytuacji, gdy chcemy uzyskać tylko 1 stronę odpisu lub kserokopii.

Ustawodawca wprowadził również opłatę w wysokości 100,00 zł za uzyskanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wcześniej uzyskanie pisemnego uzasadnienia było bezpłatne. Obecnie, jeżeli strona chce uzyskać uzasadnienie wyroku na piśmie, musi uiścić kwotę 100,00 zł. Wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu wyeliminowanie składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia jedynie w celu przedłużenia sprawy. Jeżeli bowiem strona wnosi apelację od wyroku, to na poczet opłaty od apelacji zalicza się uiszczoną opłatę za sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wprowadzone od 21 sierpnia 2019 roku podwyżki opłat sądowych oraz opłat kancelaryjnych są bardzo znaczące. Spowodują one, iż wielu wierzycieli albo zrezygnuje z dochodzenia swoich praw przed sądem (zwłaszcza w drobnych sprawach) albo nie będzie w stanie odzyskać od dłużników całości należnych im kwot.

O autorze

Matylda Burczyńska-Radym

Radca Prawny. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych EULEO. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, w szczególności postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach rejestrowych. Włada językiem angielskim. Interesuje się sportem i historią.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k