Google Linkedin YouTube
postępowanie restruktyryzacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

postępowanie sądowe

W naszym kraju panuje powszechne przekonanie, iż postępowania sądowe są bardzo długotrwałe i niestety często jest to opinia prawdziwa. Przeciętny wierzyciel, który zamierza na drodze sądowej dochodzić zapłaty od swojego dłużnika, musi często uzbroić się w cierpliwość. Długość trwania postępowania sądowego zależy jednak od wielu czynników i działania samego wierzyciela mogą znacząco wpłynąć na jego skrócenie lub wydłużenie.

prawo

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu, tj. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Określa ona zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Nowa ustawa zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która tym samym została uchylona.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k